Hvis en atomkrig skulle ødelegge vår klode, vil vesener fra andre kloder komme oss til hjelp i sine "flygende tallerkener ". Dette hevder tilhengere av "UFO-religionen " som har stor framgang i USA og Europa:

Vesener fra andre planeter er høyere utviklet enn oss og sender oss budskap og åpenbaringer i tillegg til å framtre som frelses skikkelser. Det er den tyske religions- kirkehistorikeren Ernst Benz som beskriver UFO-religionen i sin bok: "Neue Religionen". UFO-religionen har hatt en betydelig vekst særlig i USA de siste 40 år, men røttene til denne religionen er langt eldre, mener han.

Alt på 1500-tallet fantes en rekke astronomer, naturforskere og teologer som mente det kunne være innbyggere på planeter i andre solsystem som kanskje var bedre intellektuelt utrustet enn vi.

Fredrik Christopher Oetinger sammenliknet det moderne naturvitenskapelige verdensbildet med kristendommens verdensbildet. Hans teorier om planetinnbyggere fikk innvirkninger på det tyske pietistiske og teosofiske syn.

Franskmannen Bernard Fontenelle utga en bok i 1686 om hvorledes innbyggere på fjerne planeter kan tenkes å være.

Immanuel Kant, den kjente filosofen, var svært opptatt av at innbyggere på andre solsystemers planeter. Han mente disse hadde en åndelig og teknisk større kapasitet enn oss. Dette behandles i hans store verk: "Allegemeine Naturgeschichte und Teorie des Himmels" fra 1755. Den tredje bind i denne serien handler om innbyggere på andre planeter og deres etikk. Kant spekulerte ganske hemningsløst om de fremmede.

Uroen omkring "de flygende tallerkner" begynte i 1947, da privatflygeren Ken Arnold i Idaho oppdaget ni veldig glødende tallerkener som styrtet fram over himmelen i kolonne-formasjon. Han fløy i nærheten av Washington da oppdagelsen ble gjort. Etter Arnold-rapporten kom en mengde liknende rapporter fra hele USA og et UFO-hysteri brøt ut. Den amerikanske forsknings-kommisjonen som gransket rapportene, konkluderte med å utelukke de flygende tallerkeners eksistens som besøk fra andre verdener.

Flymajoren Donald E. Keyhoes kunne derimot avsløre graverende feil ved den amerikanske kommisjonsrapporten og beskrev disse i sin bok: "Flying sauers from outer space".

George Adamski ble den nye religionens hovedapostel. Han hevdet å ha møtt et romskip fra Venus og samtalt med piloten i ørkenen nær Palomar Mountain i 1952. Dette avla han offentlig vitnesbyrd om på UFO-kongressen i Wiesbaden. Sammen med Desmond Leslie skrev Adamski boken: "Flygende tallerkener har landet". Denne boken har påstander om møte og stadig kontakt med vesener fra andre planeter. Dessuten gis en fantastisk kultur- og historie-filosofi: Denne bygger på at vår verdens gamle kulturer har fått hjelp fra vesener hjemmehørende i andre verdener: Disse har formidlet sine kunnskaper til menneskeheten og gitt grunnlaget for vår kultur. F. eks. hevdes de egyptiske pyramider å ha blitt til slik. Boken påstår de fremmede vesener har to gode grunner til å holde kontroll med vår verden:

Først for å forhindre at en eventuell atomkrig på vår klode blir så omfattende at de øvrige planeter blir skadelidende. Til dette benyttes en typer stråler. Dernest vil de fremmede vesener verne menneskeheten for følgene av en altødeleggende atomeksplosjon. UFO-vesenene arbeider derfor for å få samlet de mennesker som er uskyldige i en slik atomulykke og frakte dem bort i et romskip - en slags interplanetær Noas Ark - til en bedre verden slik at disse blir reddet.

I Adamskis fotspor har en rekke forfattere skrevet liknende bøker: Blant dem Dr. Frank E. Stranges og Daniel W. Fry. En av dem som har spekulert i denne interessen for UFO-er er Erik van Daniken. Hans bøker har nådd store opplag på flere språk- også på norsk.

"UFO-religionen" har to karaktertrekk
Først: De rapporter som stadig kommer på markedet overgår hverandre i fantasifulle beskrivelser av møter med romfarkoster og vesener i høyere utviklede verdener. Dette skjer bl.a. gjennom spiritistiske medier.

Dernest: En pseudovitenskapelig forestillingsverdens settes i sammenheng med kristne troslæren. De spiritistiske seansene påstår å bringe budskaper og åpenbaringer fra ånde budskaper og åpenbaringer fra åndevesener i andre planet verdener- som er identisk med Kristus-skikkelsen som ble menneske på vår jord i Jesu person. På den måten oppstår en mengde spiritistiske åpenbaring kilder som gjør det mulig å utgi hvilken som helst forestilling som en Kristus-åpenbaring og knytte denne til en bibelsk åpenbaring.

Ettersom "UFO-religionen" fikk omfattende spredning i USA undersøkte en gruppe sosiologer ved University of Minnesota en slik gruppe UFO-troende. Undersøkelsesrapporten ble publisert med tittelen "When Prophesy failed". (Da profetien slo feil). Temaet er: Hva hender når en religiøs gruppe etter en "åpenbaring" regner med at verden skal gå under på et visst tidspunkt, og når denne profetien ikke går i oppfyllelse? Marian Keech ledet den undersøkte gruppe hjemmehørende i Lake City ved Great Lake. Hun hevdet å ha fått beskjed av "åndevesenet" hun kalte Sananda fra planeten Clarion. Ifølge dette høgere åndevesenet skulle Lake City bli oversvømt av Great Lake den 21. desember 1954. De eneste som skulle bli reddet var de troende til sluttet Keech-gruppen. Disse skulle bli hentet av en "Flygende tallerken" fra planeten Clarion. Studentene fra Minnesotauniversitetet hadde sluttet seg til denne gruppen for å kunne foreta den hemmelige undersøkelsen som bl.a. besto i notater og båndopptak.

Da både oversvømmelsen og "den flyvende tallerken" uteble, var det naturlig å tenke seg at gruppen mistet medlemmer. Dette skjedde ikke: De aller fleste holdt fast ved sin tro. De holdt sammen og økte sin misjon innsats.

Marian Keech hevdet å ha fått nye direktiver fra Sandana om at katastrofen var utsatt fordi Gud er nådig, og budskapet om UFO-læren må spres mer før Gud kan la slikt skje.

Tilhengere av "UFO-religionen" har tro på at vesener fra andre planeter står bak vår jords presentasjoner og at disse vesener er menneskets redning. Dette kobles sammen med vår moderne vitenskapelige verdensbilde.