- Hvordan definerer du begrepet lykke og hva vil du si er viktigst for lykken?
- Jeg intervjuet en gang den tibetanske munken Tulku Lama Lobsang. Han sa at lykke er visdom. For meg ble dette en veiviser inn til forståelsen av at lykke for meg. Det er å se stadig større sammenhenger og å se at også det meningsløse har en mening. Når jeg mestrer aksept og tilstedeværelse, når gleden over å lykkes er større enn frykten for å mislykkes - da er jeg lykkelig!

Ensomhet er en illusjon
Ensomhet er en vanlig opplevelse. Gro Helen mener ensomhet er en illusjon: Vi har alle flere hjelpere som er med oss gjennom hele livet. De er tettere på oss enn vi tror.

Gro Helen formidler sin egen livshistorie som for henne er en bevistgjøringsprosses. Dette for å illustrere at vi alle er sårbare og opplever motgang, men at vi selv aktivt kan styre våre liv og gjøre bestemte valg som gir oss en bedre og mer positiv retning. Valgene innebærer hva vi vil fokusere på og tar i bruk for å videreutvikle våre liv.

- Mange mennesker med spesielle evner som dine har hatt vansker og motgang i livet. Er dette en del av "utviklingen" for klarsynte?
- Jeg kan ikke svare for andre enn meg selv, men min utvikling har gått gjennom å mestre motgang. På den måten har jeg blitt sterk nok til å mestre medgang også. Klarsynet har jeg alltid hatt med meg, men gjennom å bygge opp stadig større tillit til meg selv og min verdi, har tilliten til evnene mine også blitt sterkere.

- Er motgang dårlig karma slik man tenker seg det i for eksempel hinduismen?
- Motgang er ikke dårlig karma for meg. Motgang er læresetninger som er lagt ut for oss langs den veien vi går. Gjennom disse "stopp-punktene" får vi mulighet til å forløse det som hindrer vårt egentlige potensial i å tre frem. For meg er Kama "store" læresetninger som vi har jobbet med i flere liv og som nå kan se sin endelige forløsning, om vi vil.

Dele livserfaringer
Seminarene jeg har jobbet med blir på en måte som å dele livserfaringer som løfter oss alle. Lykke er ikke noe omgivelsene tilbyr deg. Den ligger inni deg som en kilde som venter på å bli oppdaget. Av deg selv!

- Jeg håper på seminarene å kunne hjelpe deltakerne til en utvikling mot et bedre liv, men har ikke selv alle svarene. Mange deltakere i salen vil være resurssterke mennesker som vil kunne bidra til den dynamikken som slike seminarer skaper.

- Hva er "meningen med livet" slik du ser det?
- Meningen med mitt liv er å oppleve, være tilstede og åpne opp for stadig mer av kjærlighets-potensialet jeg har i meg.
- Kan personlige problemer åpne eller blokkere for åndelig utvikling?
- Dette er et stort spørsmål som ikke lar seg besvare med få ord. Men essensen er at vi alle har en fri vilje og at vi derfor selv bestemmer om hvorvidt personlige problemer skal skape blokkeringer eller åpne vår åndelige utvikling. Allikevel vil jeg presisere at mennesker som opplever å skape blokkeringer, ikke nødvendigvis gjør dette bevisst.

Spennende utfordring

De siste årene har Gro Helen som kjent jobbet som medium og klarsynt for programmene "Åndenes makt", "Den andre siden" og "Fra sjel til sjel" på TV-Norge. Seminarene som hun jobbet med etter dette var ny og spennende utfordring for henne.

Kanalisering
- Hvordan foregår egentlig kanalisering for deg og hva gjør du for å få "kontakt"?
- Jeg forstår ikke helt selv hvilke mekanismer som skaper denne kontakten. Dette er en evne jeg er født med som er vanskelig å forklare. For meg er det naturlig å ha denne evnen siden jeg har levd med den hele livet. Jeg blir ofte like forbauset som dem jeg hjelper når beskjeder blir formidlet. Å leve med denne evnen går mye ut på å stole på selve prosessen.

- Hva har gjort sterkest inntrykk på deg som medium?
- Det er når mennesker får kontakt med sine nærmeste som har gått bort ved brå dødsfall og for deretter å oppleve lettelse ved å få kontakt med sine kjære på den andre siden. Det er også stort når kanaliseringen hjelper til med å gi slipp på dødsangsten.

- Er det noe du som klarsynt ikke vil "gå inn i" eller ta kontakt med?
- Ja, det er elementer i dette arbeidet som krever at jeg avstår fra å gå inn i. Noen ganger fordi jeg ser at den som spør ikke er rede til en slik kontakt og andre ganger fordi jeg opplever at det som vil komme frem gjennom en kontakt med den andre siden, ikke skal åpenbares enda. Jeg samhandler med noe som er større enn mitt eget ego, så slike beslutninger foregår alltid gjennom en dialog mellom meg og mine hjelpere på den andre siden.

- Bruker du dine klarsynte evner også i din jobb i næringslivet og hvordan?
- Klarsynet mitt er ikke noe jeg slår av og på, det er der hele tiden. Evnene mine gir meg et annet perspektiv. Jeg kan se litt lengre frem enn gjennomsnittet og jeg kan se enkeltmenneskets energi og derved samspillet i bedriften på en annen måte enn mine kolleger. Men det er også ting jeg ikke mestrer så godt, nettopp fordi jeg ser så store sammenhenger. Da er det godt å ha gode kolleger som får med seg detaljene.

- Får du like god kontakt med individ på "den andre siden" hvis de er re-inkarnert?
- Like god kontakt er et relativt begrep, men jeg får kontakt. Jeg opplever at vi alle består av uendelig mange aspekt som er sammensatt for å utgjøre hvert enkelt individ. Når et menneske er inkarnert på nytt, vil det være aspekter jeg kommuniserer med, men informasjonen er like tydelig når den foregår på et plan hvor sjelen dypest sett er forankret, enten man lever på jorden eller ikke.

Husrens
- Hva foregår ved hus-rens?
- Hus-rens er ganske enkelt en prosess hvor definerte omgivelser er fylt av energier som ikke lenger er ønsket og som kan forløses.

- Når du renser et hus: Hva er forskjellen på personer som "går igjen" og energier som henger igjen i huset? Liksom forskjellen på et menneske og bilde av et menneske.
- Et hus er fylt av energiene til menneskene og dyrene som bor der. Det er stor forskjell på energetiske mønstre som er skapt ove tid, og mennesker som "går igjen", eller som "henger igjen". De energetiske mønstrene kan være utfordrende om man foretar forandringer i huset som å stenge dører, flytte rom etc. De energetiske sporene vil ligge igjen og noen ganger kan det være nødvendig å foreta en avbalansering slik at gamle mønstre viskes ut og nye kan etableres.
Mennesker som "henger igjen" er gjerne sjeler som, av en eller annen grunn, ikke har tatt med seg alle sine aspekter når de har gått over til den andre siden. Da vil jeg se dem som mennesker som lever i huset, på et annet energetisk plan enn "nåtidsmennesket". I energistrømmene som utvikles kan det komme til konflikter mellom de ulike lagene og dette kan skape ubehagelige situasjoner .

- Finnes det energier som ikke lar seg fjerne?
- Jeg vet ikke om det finnes energier som ikke lar seg fjerne, men jeg har mine begrensninger. Når hus er bygget på steder med stor aktivitet, enten fordi huset ligger på gamle rituelle plasser for eksempel, eller i skogen hvor "småfolket" råder grunnen. Da opplever jeg at det er vi som er på besøk og ikke omvendt og jeg anmoder til samhandling ikke utrensing. I den store sammenhengen har jo også dette en mening.

Hva er "den andre siden"?
- Hvordan opplever du den andre siden?
- Den andre siden er den samme virkeligheten som vi lever i. Å bli klar over "den andre siden" er å åpne for mer av den virkeligheten vi alle lever i. Billedlig kan det forklares slik: Tenk deg at du bor i et hus uten vinduer og dører. Tenk deg videre at du så får inn vinduer og dører: Slik at du kan åpne dem for å se ut og oppdage verden omkring deg. Du oppfatter da mer av virkeligheten.

- Hva er det viktigste budskap fra "den andre siden"?
- Kjærlighet!

- Hvordan forstiller du deg begrepet Gud?
- For meg er Gud summen av alle menneskers høyeste potensial. Altså er Gud kjærlighets-kilden som vi alle henter stadig mer av oss selv ut fra. Dess mer kjærlighet vi kan meste å forvalte på jorden, dess mer guddommelige er vi. Idet vi fødes til jorden vil det være med en lengsel etter den kjærligheten vi kommer fra, og denne lengselen er drivkraften vår her på jorden. I døden forenes vi med vår egen lengsel.

Reinkarnasjon
- Hvordan forholder du deg selv til reinkarnasjon?
- Reinkarnasjon er en forutsetning for at jeg kan være den jeg er og forvalte det jeg har fått med meg inn i dette livet.

- Hvilken betydning har reinkarnasjon for menneskenes liv?
- Reinkarnasjon har den betydningen hver enkelt tillegger det. Der er ingen forutsetning å "tro på" reinkarnasjon for å ha et godt liv, men for noen av oss er det en forutsetning for å kunne se en sammenheng å leve ut fra.

- Kan du huske dine tidligere liv?
- Jeg husker flere liv. For meg er dette kun en hjelp til større innsikt i det livet jeg lever nå. Vi får bare innsikt i tidligere liv hvis vi trenger det.

- Hva skjer med oss når vi dør - hvordan virker denne prosessen fra død til ny fødsel?
- For meg er døden en forening med meg selv i et større perspektiv, det er foreningen med den lengselen som har drevet meg gjennom dette livet. Døden er en forutsetning for liv og ikke et hinder for liv. Døden er en eksistens på et "høyere" plan, og mer enn det har jeg ikke noe ønske om å vite. Jeg er en av dem som elsker hemmeligheter, som finner stor glede i å akseptere alt jeg ikke vet, og foreløpig er døden en slik gave for meg. Den gjør denne opplevelsen av dette livet mulig, og jeg vet at den er en belønning når tiden er moden.