Bahais støtte finnes i det Shiittiske Persia og religionen har tatt opp i seg de shiittiske forestillingene om frelserhistoriens forløp. Som en prosess med stadig nye imamer. Grunnleggeren Mirza Ali Muhamed gjorde seg kjent gjennom navnet Bab som betyr "porten" - hvilket i seg selv gjør krav på å være av messiansk språkdrakt. Bahai forkynner en messianisme med håp om en nært forestående oppfyllelse av alle frelsesløftene som er gitt tidligere i religionshistorien, ikke bare løfter i Koranen.

Universalismen
Det mest karateristiske med Bahai er universalismen. Religionen gir seg ut for å være en universalreligion som spener over alle de tidligere religioner og oppfyller deres løfter. Religionens tidligste begynnelse karakteriseres av martyrblod, forfølgelse fra islamske religiøse myndigheter.

Bab utpekte en "profet" etter seg selv, som skulle være "enda større". Ifølge Bahai ble dette Baha Ullah (i Guds herlighet), hvis egentlige navn var Miraza Hussein Ali. Etter han fikk lederrollen i arv i 3 ledd. Disse første lederne av Bahai-religionen tilbrakte det meste av sine liv i fengsel etter under forvisning og forfølgelse fra islamske myndigheter. Bajan er betegnelsen på den hellige bok som ble utarbeid av Bab.

Bahaireligionens budskap.
Universalreligionen Bahai tilsvarer det moderne menneskets bevissthetstilstand, heter det. Ved at Bahaireligionen sammenfatter alle andre religioner og integrerer seg i alle budskap som tidligere religionsstiftere har forkynt. Bahaireligionen er således i egne øyne den høyeste og beste av alle religioner. I dette ligger det ikke noen evolusjonisme, men en forståelse av at alle de gamle religionene er like guddommelige i sin opprinnelse, men at de er blitt degenerert med tiden åndelig sett.

Bahaireligionen er derfor overlegen ut i fra et frelserhistorisk synspunkt. De gamle religionene ble til i samfunn med et lavere utviklingstrinn eller ved et lavere bevissthetsnivå, enn det vi nå har. Utviklingsnivået i de samfunn Kristus virket i var lavere enn nå, hevdes det.

Kommunikasjonsforhold gjorde at disse "gamle religionene" ble geografisk avgrenset. Bahai gjør derfor krav på å være religionen for hele verden, og mener seg berettiget til å avmytologisere de gamle åpenbaringsreligionene og presentere en ren lære direkte uten omforklaringer av noen art - hevdes det.

De gamle religionenes rivalisering fordømmes ut i fra at en religion som ikke gir opphav til kjærlighet og enhet ikke er noen religion.

I tråd med universalistisk tankegang ønsker Bahai et universalspråk, og et skriftspråk som hele jorden kan bruke. Esperanto ble derfor godt mottatt blant Bahai-tilhengere.

I politisk sammenheng har Bahai kjempet for et forlkeforbund, en folkedomstol av internasjonal karakter lenge før slike ble til. (FN og Haag-domstolen)

Bahai har stor utbredelse i Europa og Amerika. Religionen har en dynamisk misjonsvirksomhet som tar i bruk alle moderne organisasjonsmetoder, behersker massemedier og pedagogisk propaganda og er svært tilpassningsdyktig til aktuelle situasjoner.

Leserinnlegg om Bahai:

Jeg har lyst til å påpeke at min forståelse av hoved-religionenes utvikling, dvs. hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom, islam og bahai, ikke innebærer synkretisme. Hver av disse religionene er selvstendige åpenbaringer gjennom profeter sendt av Gud, for å manifestere Hans vilje for menneskeheten. At forskjellige religioner har like kjennetegn i forhold til åndelig innhold, er ikke så merkelig all den tid de har samme kilde: Gud.

Slik sett er åpenbaringene fra religionene som kapitler i én og samme bok Guds Bok. Splittelse og stridigheter mellom Hans religioner er derfor en gedigen misforståelse og maktarroganse hos diverse religioners overhoder. Når dere skriver at bahaitroen betrakter de andre religionene som utilstrekkelig er dette en sannhet med modifikasjoner.

I seg selv er alle religioner medsendt fra Gud, mer enn tilstrekkelige for den tiden de åpenbares i. Men når Gud velger å sende en ny manifestasjon med et nytt budskap for menneske-hetens åndelige og materielle utvikling, er det klart at det er den siste religionen som er up to date. Dessverre er ikke universitetene oppdatert slik at bahai kan studeres der på lik linje med de andre store religionene. Derimot har den sin plass i FN som rådgiver.

Sjekk www.bahai.no for videre forklaringer om bahaireligionen, dens innhold og sammenhengen mellom den og de eldre.

Mvh
May-Lill Thorkelsson,
Bahai og realist

Redaktørens bemerkning:
Ved universitetene er det mulig å studere Bahai på lik linje med de andre religionene. Det er imidlertid kjent at fagfolk innen religionsforskning og historikere på enkelte områder kan være uenige med troende innen mange trosretninger også Bahai.
Redaktør Gunnar Christensen